2021年 11期
目次
Mini-review

肿瘤相关巨噬细胞在骨肉瘤的研究进展(英文)

Yi ZHAO;Benzheng ZHANG;Qianqian ZHANG;Xiaowei MA;Helin FENG885-893

肿瘤相关巨噬细胞在骨肉瘤的研究进展(英文)

Yi ZHAO;Benzheng ZHANG;Qianqian ZHANG;Xiaowei MA;Helin FENG885-893
Research Articles

组织蛋白酶D沉默调节颗粒细胞的生物学行为并影响山羊的产仔性状(英文)

Zhinan ZHOU;Xiang CHEN;Min ZHU;Weiwei WANG;Zheng AO;Jiafu ZHAO;Wen TANG;Lei HONG893-906

组织蛋白酶D沉默调节颗粒细胞的生物学行为并影响山羊的产仔性状(英文)

Zhinan ZHOU;Xiang CHEN;Min ZHU;Weiwei WANG;Zheng AO;Jiafu ZHAO;Wen TANG;Lei HONG893-906

红光促进小麦芽苗中叶酸积累(英文)

Jianwei CHANG;Chong XIE;Pei WANG;Zhenxin GU;Yongbin HAN;Runqiang YANG906-924

红光促进小麦芽苗中叶酸积累(英文)

Jianwei CHANG;Chong XIE;Pei WANG;Zhenxin GU;Yongbin HAN;Runqiang YANG906-924

尿液供体来源的细胞游离DNA是BK病毒相关肾病的生物标志物(英文)

Jia SHEN;Luying GUO;Wenhua LEI;Shuaihui LIU;Pengpeng YAN;Haitao LIU;Jingyi ZHOU;Qin ZHOU;Feng LIU;Tingya JIANG;Huiping WANG;Jianyong WU;Jianghua CHEN;Rending WANG917-932

尿液供体来源的细胞游离DNA是BK病毒相关肾病的生物标志物(英文)

Jia SHEN;Luying GUO;Wenhua LEI;Shuaihui LIU;Pengpeng YAN;Haitao LIU;Jingyi ZHOU;Qin ZHOU;Feng LIU;Tingya JIANG;Huiping WANG;Jianyong WU;Jianghua CHEN;Rending WANG917-932

掌叶防己碱通过抑制Akt/NF-κB信号通路的激活来缓解脂多糖诱导的急性肺损伤(英文)

Xingchi KAN;Yingsheng CHEN;Bingxu HUANG;Shoupeng FU;Wenjin GUO;Xin RAN;Yu CAO;Dianwen XU;Ji CHENG;Zhanqing YANG;Yanling XU929-941

掌叶防己碱通过抑制Akt/NF-κB信号通路的激活来缓解脂多糖诱导的急性肺损伤(英文)

Xingchi KAN;Yingsheng CHEN;Bingxu HUANG;Shoupeng FU;Wenjin GUO;Xin RAN;Yu CAO;Dianwen XU;Ji CHENG;Zhanqing YANG;Yanling XU929-941

血红素加氧酶-1/一氧化碳信号参与调控灵芝三萜积累的研究(英文)

Meilin CUI;Yuchang MA;Youwei YU941-968

血红素加氧酶-1/一氧化碳信号参与调控灵芝三萜积累的研究(英文)

Meilin CUI;Yuchang MA;Youwei YU941-968
Correspondence

苦荞数据库:一个苦荞基因分析和生物信息的综合平台(英文)

Moyang LIU;Wenjun SUN;Zhaotang MA;Yuan HU;Hui CHEN954-959

苦荞数据库:一个苦荞基因分析和生物信息的综合平台(英文)

Moyang LIU;Wenjun SUN;Zhaotang MA;Yuan HU;Hui CHEN954-959

NEDD8结合酶(E2)UBE2F抑制肺癌细胞凋亡导致其放疗抵抗(英文)

Lisha ZHOU;Changsheng DONG;Zhuoming XU;Xinran WANG;Luyi ZHANG;Siyuan CHEN;Jiahao CHEN;Yingying ZHU959-966

NEDD8结合酶(E2)UBE2F抑制肺癌细胞凋亡导致其放疗抵抗(英文)

Lisha ZHOU;Changsheng DONG;Zhuoming XU;Xinran WANG;Luyi ZHANG;Siyuan CHEN;Jiahao CHEN;Yingying ZHU959-966

大肠杆菌对氢纳米气泡的响应:使用同步红外光谱进行体外评估(英文)

Jinfang LU;Jin ZHENG;Yadi WANG;Jie CHENG;Xueling LI;Jun HU;Bin LI;Junhong Lü966-976

大肠杆菌对氢纳米气泡的响应:使用同步红外光谱进行体外评估(英文)

Jinfang LU;Jin ZHENG;Yadi WANG;Jie CHENG;Xueling LI;Jun HU;Bin LI;Junhong Lü966-976

HIGHLIGHTS

884

HIGHLIGHTS

884